• Fra vores Facebook side

  3 days ago


  Weekend seng 🤗 pga et mindre hul i en af netsiderne koster den kun 75 kr.

  View on Facebook


  Masser af køretøjer: priser fra kr. 75 til kr. 150.

  View on Facebook


  Nyt til babyseng: kan købes samlet eller hver for sig. Samlet pris 200 kr.

  View on Facebook


  I næste uge er butikken ikke åben d. 13-16 maj pga. Kristi Himmelfarts miniferie 😇🥳🤩

  View on Facebook


  #Ringstedbørnefestival blev sidste år aflyst pga. covid19. Og selvom den ikke bliver afholdt som vi kender den i år, så bliver den i det mindste afholdt🥰Vi vil rigtig gerne være med til at støtte op om Børnefestivalen og fiskedammen som vi deltog med i #Ringstedbørnefestival2019 var meget populær🤩Derfor har vi valgt at donere fiskedamsgaver til alle de deltagende institutioner, så alle de deltagende børn kan få lov til at fiske en gave, den dag man i institutionen har valgt at afholde fiskedam🥳På billederne kan man se nogle af de gaver vi pakker ind til fiskedammene. #Ringstedbørnefestival sørger for fiskestænger til de deltagende institutioner.Og så HÅBER vi, at der afholdes #Børnefestival i #Ringsted næste år, hvor vi selvfølgelig vil deltage💞

  View on Facebook

 • Privatlivspolitik

  Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Ringsted lokalforening

  Opdateret den 20. februar 2019

  Når du er frivillig, medlem eller deltager i aktiviteter hos Mødrehjælpen Ringsted lokalforening, betror du dine personoplysninger til os. 

  Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke oplysninger Mødrehjælpens lokalforeninger indsamler, hvorfor de indsamler dem, hvilke rettigheder du har over dine oplysninger, og hvordan du kan få opdateret eller slettet dine oplysninger. 

  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Mødrehjælpen Ringsted lokalforening er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, ønsker at få rettet eller slettet dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

  Kontaktperson: Formanden

  Adresse: Tinggade 3, 4100 Ringsted

  CVR: 40054731

  Telefon: 42 92 71 18

  Mail: ringsted.lf@moedrehjaelpen.dk 

  Behandling af personoplysninger 

  I lokalforeningen behandler vi følgende personoplysninger: 

  1. Medlemsoplysninger: 
   1. Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, indmeldelsesdato og fødselsdato. 
  • Oplysninger om frivillige: 
   • Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og fødselsdato.
   • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til lokalforeningen og bankkontonummer. 
   • Oplysninger på nærmeste pårørende (i tilfælde af ulykke)
   • CPR-numre og oplysninger om strafbare forhold (børneattest).
   • Billeder eller video optaget i forbindelse med deltagelse i lokalforeningens aktiviteter. 
  • Oplysninger om familier, der deltager i aktiviteter
   • Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.
   • Andre oplysninger som alder på børn under 18 år og oplysninger om deltagelse i arrangementer.
   • Billeder eller video optaget i forbindelse med deltagelse i lokalforeningens aktiviteter.
  • Oplysninger om ansøgere af julehjælp, sommerhjælp, legater mv.
   • Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.
   • Andre oplysninger: CPR-nummer, civilstatus, alder på børn under 18 år, økonomiske forhold og evt. fritekst med motivation for ansøgningen. 
  • Oplysninger om samarbejdspartnere 
   • Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. 

  Her indsamler vi oplysninger fra 

  Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx: 

  • Fonden Mødrehjælpen, fx via kontaktformular på Mødrehjælpens hjemmeside 
  • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn og indhentning af børneattest fra politiet 
  • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

  Lokalforeningens formål med behandling af dine personoplysninger 

  Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

  Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

  • At vi som lokalforening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger 
  • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig 
  • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger 
  • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger 

  Formålene med at behandle oplysninger om lokalforeningens medlemmer er: 

  • At behandle medlemsoplysninger – herunder at sende nyhedsbreve 
  • At vi kan drive lokalforeningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre, følge op på og udvikle dem 
  • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven, straffeloven og regnskabs- og bogføringsloven 
  • At administrere din relation til lokalforeningen

  Formålene med at behandle oplysninger om lokalforeningens frivillige er: 

  • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i lokalforeningen 
  • At vi kan kontakte pårørende i tilfælde af en ulykke 
  • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling 
  • At opfylde lovgivning, herunder kravet i serviceloven om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år 
  • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende 
  • At administrere din relation til lokalforeningen 
  • At kunne lave statistik og analyser til brug for udvikling af lokalforeningen 

  Formålene med at behandle oplysninger om familier, der deltagere i lokalforeningens aktiviteter, er: 

  • At vi kan imødekomme dit ønske om at deltage i aktiviteter 
  • At vi kan sende dig information om aktiviteter
  • At vi kan planlægge, koordinere og afvikle aktiviteter 
  • At vi kan føre statistik, evaluere og udvikle vores aktiviteter 
  • At vi kan dokumentere vores aktiviteter og dermed opfylde forpligtelser ift. donorer og samarbejdspartnere
  • At vi kan formidle og synliggøre vores aktiviteter for brugerne bl.a. via fotos og video fra aktiviteter
  • At vi kan administrere din relation til lokalforeningen 

  Formålene med at behandle oplysninger om familier, der søger om julehjælp, sommerhjælp, legater mv., er: 

  • At vi kan behandle og vurdere din ansøgning 
  • At vi kan udbetale legater eller anden form for støtte til dig
  • At vi kan administrere uddelinger og opfylde lovgivning, herunder krav til regnskab og bogføring
  • At vi kan informere dig om Mødrehjælpens aktiviteter og tilbud

  Formålene med at behandle oplysninger om samarbejdspartnere, er: 

  • At koordinere annoncering og markedsføring af lokalforeningens aktiviteter
  • At søge støtte til lokalforeningens aktiviteter 
  • At koordinere startpakker og andre tilbud til nybagte forældre 

  Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

  I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af lokalforeningens berettigede og legitime interesser som er: 

  • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til lokalforeningens vedtægter
  • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af lokalforeningen, herunder betale kontingent mv. 
  • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter 
  • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i lokalforeningen 
  • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

  Samtykke 

  Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

  Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. 

  Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

  Videregivelse af dine personoplysninger 

  Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for lokalforeningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke. 

  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

  Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af lokalforeningen, som frivillig, som bruger eller som ansøger: 

  Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab er ophørt. 

  Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører. 

  Familier: Vi sletter dine oplysninger et år efter den seneste aktivitet, du har deltaget i.

  Ansøgere: Vi sletter dine oplysninger et år efter at udbetalingen er gennemført.  

  Samarbejdspartnere: Vi sletter dine oplysninger, når samarbejdsrelationen ophører, og oplysningerne ikke længere er relevante. 

  Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige, familier og ansøgere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

  Dine rettigheder 

  Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder: 

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som lokalforening har vi oplysningspligt) 
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) 
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) 
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring 
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) 

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

  Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

  Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger. 

  Revision af privatlivspolitikken 

  Vi forbeholder os ret til at ændre lokalforeningens privatlivspolitik. Når vi ændrer

  privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

  Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på www.mødrehjælpen.dk  

 • Kontakt os:

  Butikstelefon: 42927118

  Bestyrelsestelefon: 42927119

  Mail: ringsted.lf@moedrehjaelpen.dk

 • Meta